A múzeum története

A Türr István Múzeum Észak-Bácska, az egykori Bács-Bodrog vármegye északi részének tájmúzeuma, elsősorban e terület muzeális értékeit gyűjti, dolgozza fel, publikálja és mutatja be a látogatóknak.

Baján múzeum alapítására először 1914-ben nyílt lehetőség. Déri Frigyes röviddel az első világháború kitörése előtt gyermekkora városának ajánlotta fel gazdag egyetemes kultúrtörténeti gyűjteményét és könyvtárát. Fel akarta építeni a közművelődés házát, meg is vásárolt a város központjában egy telket, melyet Bajának ajándékozott. Az épületben múzeum és könyvtár kapott volna helyet.

Sajnos – az első világháború kitörése miatt – tervének megvalósítását a „béke helyreállta utáni” időkre halasztották. A háború után 1919-ben azonban Baja szerb megszállás alá került, s Déri visszavonta adományát, bizonytalannak ítélve a város sorsát, gyűjteményét pedig Debrecennek ajándékozta.

A bajai Türr István Múzeum megszületése a két világháború között, a magyar múzeumügy talán legterméketlenebb időszakában szerencsés körülményekkel magyarázható. A bajai múzeum alapításában jelentős szerepe volt Oltványi (Artinger) Imrének, a műgyűjtőnek és művészeti írónak, aki bajai iskolai évei után is kapcsolatot tartott a várossal. Oltványi 1936-ra összegyűjtött a kor jelentős alkotóitól egy olyan kollekciót, amely megteremtette az első kortárs magyar képtár alapjait. (Az Oltványi-gyűjtésben főként a Gresham-kör alkotóinak, többek között Barcsay Jenő, Czóbel Béla, Egry József, Ferenczy Noémi, Kádár Béla, Kmetty János, Márffy Ödön, Szőnyi István képei találhatók meg.)

Baján a múzeumalapítást megelőző évtizedekben olyan magángyűjtemények jöttek létre, melyek a 20. századi modern magyar képzőművészet mára klasszikussá vált alkotóinak munkáit gyűjtötték. A bajai műgyűjtőket a városban 1930-ban letelepülő Nagy István jelenléte is inspirálta, a jelentősebb bajai műgyűjtemények főként a Nagy István-képek rendszeres és módszeres gyűjtése nyomán jöttek létre és formálódtak. A korszakos művész 1937-ben bekövetkező halála után az özvegy egy 49 műből álló kollekciót ajándékozott a bajai képtárnak, mely kollekció az akkor alapított képtár másik fontos törzsanyaga lett. A bajai törvényhatósági bizottság 1936 októberében a képtár létrehozásával egy időben határozatot hozott múzeum alapításáról is. Baján tehát egy kortárs képzőművészeti gyűjtemény hívta életre a múzeumot.

A Türr István Múzeum Észak-Bácska és Baja város régészeti, történeti, néprajzi, képzőművészeti múltjának kutatásával, a források, szellemi és tárgyi kulturális örökség gyűjtésével, megőrzésével, feldolgozásával és bemutatásával igyekszik az észak-bácskai régiót, annak fővárosát, Baját, sajátos kulturális értékeinek felmutatásával, kiállítások, kiadványok, kulturális rendezvények, múzeumpedagógiai programok segítségével az európai tudományos, kulturális, művészeti vérkeringésbe kapcsolni. A múzeumban jelenleg hét állandó kiállítás áll az érdeklődők számára; Élet a Dunán, Néprajzi csoportok Baja környékén, Kincses Bácska fővárosa, valamint három kiállítóhelyen : a Nagy István Képtárban a Nagy István művészetét, az Éber-emlékházban Id. Éber Sándor, ifj. Éber Sándor és Éber Anna művészetét, az Éber család várostörténeti és művészettörténeti hagyatékát, a Bagolyárban Miskolczy Ferenc életművét, a Bunyevác Tájházban pedig a Baja környéki bunyevácok életét és lakáskultúráját a 19-20. század fordulóján bemutató állandó kiállítások láthatók. Az intézmény gazdag gyűjteményei igen sokrétűek: néprajzi gyűjtés, helytörténeti anyag, képzőművészeti alkotások, numizmatikai gyűjtemény, fotó és médiatár, könyvtár stb. nyitott a kutatók számára.

A Türr István Múzeum legfőbb küldetése, hogy az intézmény, mint szolgáltató, minél több ember számára legyen elérhető, szolgáltatásainak minősége fejlődjön, a feladatellátás eszközellátottsága bővüljön, munkatársainak kompetenciái, szakmaisága gyarapodjon. Ehhez jól illeszkedik a közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenysége, melynek célja, hogy minél több gyermek, fiatal és felnőtt váljon múzeumi látogatóvá, kulcskompetenciáit erősíteni tudja, az életen át tartó tanulás fenntartását segíthesse.

A Türr István Múzeum és kiállítóhelyei közművelődési tevékenysége a városban és a kistérségben igen jelentős és sokrétű. A múzeumpedagógiai foglalkozásokon kívül folyamatosan jelennek meg a múzeum kiadványsorozataiban (A Bajai Türr István Múzeum Kiadványai, Bajai Dolgozatok) a muzeológusok tudományos, ismeretterjesztő írásai, könyvei; szinte negyedévente állnak elő új kiállításokkal, támogatják, segítik a múzeumba érkező kutatók munkáját. Céljuk, hogy a közművelődési munka múzeumot érintő feladatait a lehetséges legnagyobb szakmaisággal lássák el, Baja város közművelődését az európai kulturális élet vérkeringésébe kapcsolják.

Megszakítás